Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych
w ramach Programu SHOPCONNECTOR

1. Warunki ogólne
Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Rabatowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).
2. Państwa dane i cel ich przetwarzania
2.1 Dla celów uczestniczenia w Programie Rabatowym konieczne jest podanie przez Państwa koniecznych danych osobowych obejmujących pełne imię, datę urodzenia, płeć, poprawny adres e-mail. W formularzu zgłoszeniowym mogą Państwo podać również dodatkowe dane osobowe (informacje). Podając dodatkowe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Shop Connector Jarosław Trybuchowicz („SHOP CONNECTOR”). Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres email) przez SHOP CONNECTOR oraz Partnerów Programu Rabatowego. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Programu Rabatowego.
2.2 Dane, podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez Państwa brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Państwa zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych powinni Państwo informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie Rabatowym.

3. Zarządzanie danymi
3.1 Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Kodów Rabatowych i transakcji dokonanych u Partnerów Programu Rabatowego (ceny, wartość Kodów Rabatowych, miejsce i data zdarzenia) będą przetwarzane przez Shop Connector Jarosław Trybuchowicz z siedzibą w Warszawie, („SHOP CONNECTOR”) pełniącego rolę administratora danych osobowych.
3.2 Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu lub osobom trzecim nieobjętym Programem, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

4. Przekazywanie danych
4.1 Po każdej transakcji dokonanej u Partnera Programu z wykorzystaniem Kodu Rabatowego do Programu zostanie przekazana informacja odnosząca się do dokonanej transakcji (cena, przyznane Kody Rabatowe, miejsce i data transakcji), w celu rejestracji kodu w Programie. Te dane transakcyjne nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu oraz osobom trzecim nie objętym Programem.
4.2 Program Rabatowy wysyła do Partnera Programu jedynie informacje statusie danego Kodu Rabatowego (wykorzystany/niewykorzystany) oraz generuje nowe Kody Rabatowe dla Partnerów Programu. Żadne dane osobowe użytkowników zarejestrowanych w Programie nie są udostępniane Partnerom Programu.
4.2 SHOP CONNECTOR może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu, przesyłania materiałów drogą elektroniczną oraz przy wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług. SHOP CONNECTOR zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu Rabatowego i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.

5. Zgoda na marketing i analizę rynku.
Jeżeli wyrazili Państwo stosowną zgodę, SHOP CONNECTOR wykorzysta podane przez Państwa dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do Kodów Rabatowych i transakcji dokonanych u Partnera Programu, do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach, obecnych i przyszłych Partnerów Programu Rabatowego, samym programie Rabatowym, oraz do celów badań rynku. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dla innych celów marketingowych jest możliwe: (i) w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów - określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, lub (ii) o ile taki cel został sprecyzowany na formularzu zgłoszeniowym i wyrazili Państwo na niego zgodę.
6. Odwołanie zgody na reklamę i badanie rynku.
Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pośrednictwem Biura Obsługi shopconnector.pl wysyłając zgłoszenie na hello@shopconnector.pl. Jeżeli odwołali Państwo swoje oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych zgodnie z punktem 5 nie będzie miało miejsca. W takim przypadku, SHOP CONNECTOR będzie kontaktować się z Państwem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu Rabatowego (np. zawiadomienie o przyznaniu Kodu Rabatowego).
7. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach, o których mowa w pkt 10 niniejszych Warunków Uczestnictwa Państwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych shopconnector.pl najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania uczestnictwa w Programie.