Regulamin programu

Regulamin Shopconnector

1.Wprowadzenie
 1. Niniejszy dokument („Regulamin Programu Rabatowego Shopconnector.pl”) określa zasady funkcjonowania Programu Rabatowego Shopconnector.pl oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Użytkownikom Kodów Rabatowych oraz ich użycia.
 2. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

Program Rabatowy Shopconnector.pl” – oznacza program świadczenia usług przez Shopconenctor oraz Partnerów na rzecz Użytkownika, którego założenia zostały opisane w Regulaminie. Określany w dalszej części dokumentu również jako "Program".

Serwis Shopconnector.pl” – prowadzony przez Shopconnector pod adresem https://shopconnector.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez sklepy internetowe, oraz generujący Kody Rabatowe dla Użytkowników.

Użytkownik” –podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Shop Connector w ramach Shopconnector.pl na zasadach określonych w Regulaminie

Partner Programu” – podmiot prowadzący sprzedaż on-line poprzez sklep internetowy prezentujący swoją ofertę w Serwisie Shopconnector.pl oraz akceptujący Kody Rabatowe.

Kod Rabatowy” – wygenerowany przez Shopconnector.pl unikatowy ciąg znaków który można użyć w Koszyku w sklepie internetowym Partnera Programu.

Zniżka” – obniżenie ceny sprzedawanych produktów u Partnerów Programu.

Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez Shop Connector pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Programu Rabatowego.

Regulamin” – niniejszy „Regulamin Programu Rabatowego Shopconnector.pl”.

Shop Connector”– oznacza Shop Connector Jarosław Trybuchowicz z siedzibą w Warszawie, 00-640 Warszawa, przy ul. Mokotowskiej 1, NIP 712-29-99-965.


2. Program Shopconnector.pl
 1. Program Rabatowy jest organizowany i zarządzany przez Shop Connector przy współpracy Partnerów Programu, z którymi Shop Connector zawarł umowy o współpracy. Program jest prowadzony na terenie Polski. Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie dostępne są na stronie internetowej Programu.
 2. Program Rabatowy opiera się na zasadach sprzedaży rabatowej, w ramach której w związku z rejestracją konta na shopconnector.pl lub nabyciem przez Użytkownika określonych produktów lub usług Partnerów Programu zostanie Użytkownikowi przyznany kod rabatowy („Kod Rabatowy”). Przyznane Kody Rabatowe Użytkownik może wymienić na zniżki („Zniżki”) w sklepach internetowych Partnerów Programu.
 3. Program Rabatowy działa wyłącznie w sferze Internetu. Jeżeli Partner Programu posiada zarówno sklep internetowy jak i sklep stacjonarny, wówczas:
  • a) Kody Rabatowe upoważniają do zniżek wyłącznie poprzez sklep internetowy
  • b) nowe Kody Rabatowe będą przyznawane Użytkownikowi jedynie po finalizacji płatności w sklepie internetowym.
3. Użytkownicy
 1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski.
 2. Przez rejestrację do serwisu shopconnector.pl Użytkownik potwierdza że akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Informacje dotyczące Programu oraz umożliwiające jego podstawową funkcjonalność, w szczególności przekazanie Kodów Rabatowych oraz informowanie o zmianach w Programie Rabatowym, będą przekazywane Użytkownikowi na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail lub na numer telefonu, który Użytkownik wskazał formularzu rejestracyjnym).
4. Przyznawanie Kodów Rabatowych
 1. W związku z rejstracją Konta w Serwisie Shopconnector.pl oraz nabywaniem określonych towarów lub usług u Partnerów Programu Użytkownicy otrzymują Kody Rabatowe.
 2. Każdy Kod Rabatowy jest unikalny.
 3. Informacja o wartości (unikatowy ciąg znaków) Kodów Rabatowych widoczna jest po zalogowaniu w Serwisie Shopconnector.pl.
 4. Informacja o wartości Kodów Rabatowych może być przekazana Użytkownikom: a) na stronie internetowej Partnera Programu w formie „okienka pop-up”, banneru lub tekstowo b) w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia u Partnera Programu wysłanym bezpośrednio przez Partnera Programu, c) w mailu wysyłanym przez Program Rabatowy po złożeniu zamówienia u Partnera Programu.
 5. Kod Rabatowy jest jednorazowy.
 6. Kod Rabatowy można użyć u dowolnego Partnera Programu.
 7. Aby użyć Kod Rabatowy należy wkleić go w odpowiednie pole do wpisywania kodu rabatowego w „Koszyku” sklepu internetowego Partnera Programu.
 8. Partnerzy Programu odpowiadają za akceptację Kodów Rabatowych.
 9. Shop Connector jest jedynym administratorem bazy danych zawierającej Kody Rabatowe.
 10. Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.
 11. Zabronione jest udostępnianie Kodu Rabatowego podmiotom trzecim, w szczególności ich publiczna prezentacja.
 12. Partnerzy Programu określają parametry zniżki w swoim sklepie takie jak: wysokość rabatu, minimalna wartość zamówienia, asortyment na który działają Kody Rabatowe.
 13. Informacje o Partnerach Programu, uczestniczących w Programie punktach sprzedaży Partnerów oraz inne informacje dotyczące Programu można uzyskać za pośrednictwem mailowego Biura Obsługi shopconnector.pl pod adresem hello@shopconnector.pl, lub na stronie internetowej Programu.
 14. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z nabycia towarów lub usług, za które zostały przyznane Kody Rabatowe, np. gdy nastąpi odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, lub Użytkownik uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli, Shop Connector i Partnerzy Programu zastrzegają sobie prawo do usunięcia przyznanych Użytkownikowi Kodów Rabatowych. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.
5. Historia Konta Użytkownika
 1. Przyznane Użytkownikom Kody Rabatowe są zapisywane Koncie Użytkownika. Historię Konta można sprawdzić na stronie internetowej Programu w zakładce Moje Konto, w sekcji Moje Kupony.
 2. Nie ma możliwości ponownego użycia Kodu Rabatowego.
 3. Nie ma możliwości łączenia kilku kont w jedno.
 4. Niektóre akcje wykonywane przez Użytkownika w Serwisie Shopconnector.pl są premiowane punktami doświadczenia (XP).
 5. Punkty doświadczenia moga upoważniać Użytkownika do uzyskania dodatkowej Zniżki u Partnera Programu.
6. Wymiana Kodów Rabatowych na Zniżki lub Nagrody
 1. Wymiana Kodów Rabatowych na Zniżki lub Nagrody możliwa jest gdy Użytkownik posiada co najmniej 1 (jeden) Kod Rabatowy który nie został jeszcze wykorzystany.
 2. Kod Rabatowy uznawany jest za wykorzystany w momencie gdy zamówienie w którym był użyty dojdzie do skutku oraz Partner Programu otrzyma pełną płatność od Użytkownika.
 3. Partnerzy Programu określają na stronie Programu wysokość Zniżki oraz/lub typ Nagród przyznawanych po wykorzystaniu Kodu Rabatowego w koszyku sklepu internetowego Partnera Programu. Partnerzy Programu mogą zastrzec specjalne warunki wykorzystania Kodu Rabatowego w szczególności: minimalną wartość zamówienia, zakup określonych produktów oraz inne. Decyzje o wprowadzeniu specjalnych warunków użycia Kodu Zniżkowego podejmuje Partner Programu.
 4. Wymiana Kodów Rabatowych na Zniżki lub Nagrody następuje w wyniku wpisania niewykorzystanego (aktywnego) Kodu Rabatowego w koszyku Partnera Programu.
 5. Kod rabatowy można wpisać w danym momencie wyłącznie na stronie jednego Partnera Programu.
 6. Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.
 7. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Wygaśnięcie Kodów Rabatowych
 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Kody Rabatowe wygasają po upływie, 24 miesięcy od ich przyznania Użytkownikowi ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody lub Zniżki zgodnie z zasadami Programu.
 2. Jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do daty utworzenia danego Konta nie zostaną Użytkownikowe przyznane Kody Rabatowe ani Użytkownik nie wymieni Kodów Rabatowych na Nagrody lub Zniżki, Konto może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Kody Rabatowe wygasną.
8. Ustanie uczestnictwa w Programie
 1. Z uczestnictwa w Programie Rabatowym można zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie Shop Connector przesłane na adres Biura Obsługi shopconnector.pl (ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa) lub na adres e-mail hello@shopconnector.pl.
 2. Z ważnych powodów Shop Connector może wypowiedzieć Użytkownikowo uczestnictwo w Programie Rabatowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Kodów Rabatowych osobie nieupoważnionej, lub innego rodzaju naruszenie niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie i może być wysłane w formie wiadomości email na adres przypisany do Konta Użytkownika. Użytkownik może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Biura Obsługi shopconnector.pl ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa) lub na adres e-mail hello@shopconnector.pl.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie Rabatowym prowadzi do utraty zebranych Kodów Rabatowych.
9. Zmiana Warunków Uczestnictwa
 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Shop Connector, celem zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Użytkownik zostanie powiadomiony w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika, lub na stronie internetowej Programu. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Użytkownik nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu Użytkownik użyje Kodów Rabatowych w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
10. Zakończenie Programu
 1. Shop Connectot może zawiesić lub zakończyć Program Rabatowy. O takiej decyzji Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu, poprzez pocztę e-mail lub w materiałach reklamowych.
 2. Gdy Program zostanie zakończony wymiana Kodów Rabatowych nie będzie możliwa.
11. Postanowienia końcowe
 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.